סייר
 
אפשריות
Rss קטגורייות

דיווח למערכת חיצונית הוראת קבע

מספר מאמר: AA-00450 צפיות: 6616 נוצר: 05/05/2016 15:52 עדכון אחרון: 13/07/2020 11:51 0 דירוג/ מצביע


דיווח למערכת חיצונית הוראת קבע

מערכת הוראות קבע מאפשרת דיווח בעת שינוי סטטוס של ההוראה (עובד בפורטים 80 ו 443)

הגדרת דיווח: 

עבור בתפריט אל:

הוראת קבע > 10. הגדרות > 8. הגדרות כלליות

1.יש לסמן  דיווח למערכת חיצונית

2.יש למלא את שדה הכתובת לדיווח בPOST

3.שדה סוד להוספה בדיווח (שדה מומלץ) : מחרוזת שתשלח בנוסף לפרמטרים של ההוראה לוידוי כי נשלח משרתי קארדקוםישנם שתי סוגי התראות :

1.התראה בעת יציאה הוראה לחיוב.  RecordType=MasterRecurring

2. התראה בעת חיוב בפועל או שינוי סטוטס של חיוב בפועל. DetailRecurring=RecordType 

לדוגמה:

משתמש יצר הוראה לחיוב של 12 חיובים על 100 ש"ח לתשלום. תתקבל התראה מסוג RecordType=MasterRecurring.

לאחר מיכן במשך 12 חודשים יתקבלו 12 התראות של ביצוע חיוב מסוג DetailRecurring=RecordType .


התראה מסוג הוראה לחיוב RecordType=MasterRecurring:

המערכת תבצע התראה כאשר :

1. יצירה של הוראה חדשה.

2. שינוי סטאטוס פעיל  , לא פעיל .


טבלת פרמטרים :

פרמטרתיאורערכים אפשריים לדוגמה
AccountIdמזהה יחוד של לקוח123
RecurringId
מספר ההוראה לחיוב שרוצים 2000
RecordTypeסוג ההוראה"MasterRecurring"
Secret
סוד להוספה בדיווח"Th3_$1cret"
TerminalNumber
מספר הטרמינל 1000
InternalDecriptionתאור שם להוראה לחיוב "קורס השתלמות"
CreateDateתאריך פתיחה01/04/2016
LastProssesDate
 תאריך חיוב אחרון 10/04/2016
NextDateToBill
 תאריך חיוב הבא 10/05/2016
TotalNumOfBills מספר תשלומים 3
NumOfPaymentsAlreadyCharged
תשלומים שחויבו 2
 IsActive הוראה פעילה true
 TimeIntervalId מרווח חיוב 
 FinalDebitCoinId קוד מטבע לחיוב- שקל
- דולר 
ועוד (ראה סוגי מטבעות)
 IsInvoiceCreate צור חשבונית true
 Comments הערות פנימיות לא ללקוח "לקוח שילם במזומן בסוף"
 IsPrintNumOfPayments הדפס מס' תשלומים false
 DepartmentId קוד מחלקה 57
 UserId קוד סוכן 23
 IsByProducts  
 FlexItem.InvoiceDescription תאור לחשבונית שתופק  "קורס א תשלומים בהוראת קבע "
 FlexItem.Price המחיר לחיוב כל חודש בהוראת קבע 150
 FlexItem.ProductId קוד פריט - מק"ט 
FlexItem.IsLinkTo 
 האם לבצע הצמדה true
 FlexItem.IsPriceIncludeVat מחיר פריט עם/בלי מע"מ
true  - הלקוח יחויב את הסכום המעובר והמע"מ יחולץ מהמסכם.( 100 יהיה 100 כולל מע"מ)
false - יתבסף מע"מ על הסכום המועבר (100 יהיה 100 + מע"מ לדוגמה 117 )
 false
FlexItem.LinkToId
 הצמדה 1
FlexItem.OpenRateForLinkTo
 מדד בסיס 0.0000
IsReNewOrder חידוש מחזורי פעיל false
IsPrintBillMonth
 הדפס עבור חודש X true


התראה מסוג חיוב בפועל DetailRecurring=RecordType .

1. המערכת תבצע התראה בעת שינוי סטוטס של הרשומה:

רשימה ערכי Status:

תיאור 

ערך

חויב בהצלחה

 "SUCCESSFUL"

ממתין לחיוב אשראי

 "PENDINGFORPROCESSING"

ממתין לחיוב אוטומטי

"DEBTAUTOBILLING"

סומן ידני כחוב אבוד

 "LOSTDEBT"

 סומן ידני כשולם באמצעי תשלום אחר

"PAYBYOTHERE"

הוקפה ידני

 "ONHOLD"

 אחר

 "OTHER"

רשימה מלאה של כול הפרמטרים :

פרמטרתיאור 

ערכים אפשריים לדוגמה

 AccountIdמזהה יחוד של לקוח 123
 RecurringIdמספר ההוראה לחיוב שרוצים 160
 RowIDמזהה חיוב 145
 RecordType סוג הוראה "DetailRecurring"
 Secret סוד להוספה בדיווח "סוד"
 Status סטטוס חיוב"SUCCESSFUL"
 TerminalNumber מספר הטרמינל 1000
 CreateDate תאריך פתיחה01/05/2016
 InvoiceDescriptionתיאור לחשבונית"קורס א תשלומים בהוראת קבע "
 LastBillDate תאריך חיוב אחרון 10/05/2016
 OriginalNextDateToBillתאריך חיוב מקורי 10/05/2016
 FinalDebitCoinId קוד מטבע לחיוב1 - שקל
2 - דולר 
ועוד (ראה סוגי מטבעות)
 DepartmentId קוד מחלקה 55
 IsInvoiceCreate האם ליצור חשבונית true
 UserId  קוד סוכן 55
 PaymentNum תשלום מס' 2
 IsReNewOrder חידוש מחזורי פעיל false
 ProductId  קוד פריט - מק"ט 652
 DocumentType סוג מסמך1 - "חשבונית קבלה"
 DocumentNumber מספר מסמך 22
 Quantity כמות1
 IsIncludesVAT כולל מע"מ true
 VAT מע"מ 0.17
 Sum סכום לחיוב עשרוני125.15 
 SumNoVat סכום לחיוב עשרוני ללא מע"מ100.15 
InternalDealNumber מספר חיוב כרטיס אשראי 123456789 (int64)
ResposeCodeקוד תשובה חיוב כרטיס אשראי   0
ProcessID מספר תהליך חיוב 
 BillingAttemptsמספר ניסיונות חיוב  
 ActualBillingTypeסוג החיוב כרטיס אשראי או הוראת קבע  BankOrder או  CreditCard
 ReturnValueערך להחזרה - מועבר בעת יצירה של הוראה בממשק או בעריכה ידנית של הוראה לחיוב  מחרוזת 50

הערות
  • אין הערות למאמר זה.
תמיכה 03-9436100
כל הזכויות שמורות לחברת קארדקום בע"מ